SEPTICO – čistači septičkih sistema

 

 

 

SEPTICO

Fast Cleaner

 

BRZI ČISTAČ

SEPTIČKE JAME

100% biorazgradiv

 

Order Code:

53201

 

 

Preuzmite FLAJER »

Flajer u PDF formatu

pripremljen za štampu

 

 

 

 

 

 

SEPTICO

Treatment

 

GODIŠNJI TRETMAN

SEPTIČKE JAME

100% biorazgradiv

 

Order Code:

53202

 

 

Preuzmite FLAJER »

Flajer u PDF formatu

pripremljen za štampu

KUĆNE OTPADNE VODE I SEPTIČKI SISTEM

Dr Paul Pavle, „Lankenau Hospital“, Philadelphia, USA

Šta je septički sistem?

Septički sistem je mini pogon za preradu kanalizacionog otpada i otpadnih voda lociran na Vašem imanju. Smešten je pod zemljom i obično u zadnjem delu dvorišta. Ovaj složeni sistem sastoji se od sanitarnih uređaja, cevi, septičkog tanka ili septičke jame i zone u koju se odliva voda (okolno zemljište).

Kada septička jama pravilno funkcioniše, otpadne vode su bez prisustva bilo koje vrste patogenih bakterija kojima je septički otpad kontaminiran i koje mogu dospeti u podzemne vode ili druge vodene tokove, a sama jama je bez taloga, mulja i čvrstih sedimenata.

Nažalost, u praksi mnogi faktori utiču da sve ne bude tako. Navike kod odbacivanja otpada u sistem, nebriga o septičkom sistemu i izostanak preventivnih radnji uzrokuju ozbiljne poremećaje u radu i nastajanje rizika po zdravlje kako vlasnika kuće, tako i ljudi iz  susedstva.

 

Poremećen rad septičke jame

Tokom svakodnevnog korišćenja sanitarnih uređaja u domaćinstvu velike količine otpadne vode i čvrstog organskog otpada dospevaju u septičku jamu: masti, ulja, proteini, skrob, celuloza… Složena prerada ovog materijala zavisi od korisnih bakterija prirodno prisutnih u jami, koje svojim delovanjem stvaraju potrebne enzime, ključne za potpunu razgradnju.

Međutim, moderan način života nameće upotrebu raznih hemijskih sredstava za održavanje lične i opšte higijene u domaćinstvu kao što su: deterdženti, sapuni, kiseline, izbeljivači, motorna ulja, destilati petroleja, pesticidi, farbe, dezinficijenti, toaletni papir, kosa, plastika i ostali polu ili biološki potpuno nerazgradiv otpad. Pomenuta hemijska sredstva izuzetno negativano utiču na uslove u septičkoj jami. Neki menjaju kiselost (pH), neki smanjuju nivo kiseonika, dok drugi sprečavaju delovanje ili sasvim uništavaju korisnu bakterijsku floru. Ovakvo narušavanje prirodnog biološkog balansa prvo dovodi do usporenog rada septičke jame i kasnije do potpunog začepljenja usled taloženja nerazgrađenog otpada. Izuzetan problem predstavlja taloženje nerazgrađenih masti i ulja u zemljištu oko same jame, čime dolazi do stvaranja potpuno nepropusne zone i ona postaje zatvoren sud. Sadržaj se izliva na površinu, šire se neprijatni mirisi i preti opasnost od infektivnih bolesti.

 

 

Preventivno održavanje septičke jame

Kao i u svim drugim segmentima života i rada, preventiva je najefikasniji i finansijski najprihvatljiviji način da bi se sprečilo nastajanje velikh problema koji zahtevaju radikalne i skupe reparacije.

Opet treba naglasiti da je život modernog čoveka nezamisliv bez hemijiskih sredstava za održavanje osnovne higijene i njihova primena se ne može isključiti, bez obzira što imaju izrazito negativan uticaj na prirodne tokove u jami.

Višegodišnja laboratorijska istraživanja i ispitivanja u praksi pokazala su da nije moguće izbeći teške probleme u septičkom sistemu i očekivati radni vek septičke jame duži od prosečnog (10-15 godina), bez uticaja čoveka.

Najveću efikasnost imaju koncentrovani aditivi na bazi višestrukih bakterijskih sojeva kojima se brzo i lako obnavlja korisna flora i uspostavlja biološki balans u jami. Kada dospeju u septičku jamu, ovi organizmi započinju rast, razmnožavanje i svojim metaboličkim aktivnostima produkuju enzime vitalne za razgradnju čvrstog organskog otpada.

 

Zaključak

Da bi ste predupredili poremećaje u funkcionisanju i izbegli potpunu blokadu septičke jame neophodno je da razumete kako ona radi i kako je treba preventivno održavati. Pored svesti o tome da se morate domaćinski ponašati, jednako je važno preventivno dodavati kvalitetan i proveren biološki aditiv. Jedino tako možete produžiti radni vek jame znatno duže od prosečnog, lišiti sebe i urbano okruženje neprijatnosti, izbeći prljave i skupe reparacije ili kopanje nove, otkloniti opasnost od širenja zaraznih bolesti, a na globalnom planu dati značajan doprinos u zaštiti čovekove okoline, što nam je danas više nego potrebno.